Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Holowanie

W przypadku stwierdzenia braku pojazdu w miejscu, w którym został zaparkowany należy upewnić się czy nie został odholowany na parking strzeżony. Odholowanie może nastąpić w przypadku zaparkowania pojazdu niezgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym (zgodnie z określonymi w nim warunkami) jak również, gdy pojazd został zakwalifikowany jako tzw. wrak (zgodnie z określonymi wytycznymi w w/w ustawie)

Pojazdy usunięte w trybie art. 130a
Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 130a, ust. 6,6a, 6b, 6c ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047  z późn. zm.) po otrzymaniu informacji o usunięciu pojazdu należy zgłosić się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia po zezwolenie na odbiór pojazdu (jeśli jest wymagane przepisami).

Zezwolenie wydawane jest (w zależności od tego, kto wydał dyspozycję holowania) przez:

a) Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43, tel. 478731240,

b) Dyżurnego Straży Miejskiej w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 19, tel. 75 7525162 lub 986.

Następnie z zezwoleniem na odbiór pojazdu należy udać się na parking przy ul. Wolności 145  w Jeleniej Górze (teren MZK). Kontakt:757648736 wew. 111 lub 152  i odebrać pojazd.

Zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym właścicielu pojazdu jest zobowiązany uiścić opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu, a jej wysokość jest określona w uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Opłatę za zholowany pojazd można dokonać:

·         W godz. od 7.00 godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29, ajencja opłat,

·         u dyspozytora w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. o. przy ul Wolności 145 w Jeleniej Górze

lub w dowolnej ajencji opłat, poczcie lub placówce bankowej na rachunek:

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA BANK MILLENIUM S.A., 38 1160 2202 0000 0002 7755 5435 – tytułem – nr rej. pojazdu

W związku z wygaśnięciem z dniem 13.09.2019 roku, na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05 grudnia 2018 roku (sygn. akt K 6/17), przepisów art. 130a ust. 5c i 130a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (w zakresie w jakim odnoszą się do uzależnienia wydania pojazdu od uiszczenia opłaty) przy odbiorze pojazdu nie jest wymagane okazanie dowodu wpłaty.

W przypadku nie odebrania pojazdu właściciel powiadamiany jest o tym pisemnie przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia. Wysokość należności zostanie również wskazana w dokumencie przesłanym do właściciela pojazdu.

Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu (w trybie art. 130a)

Wysokość opłat na rok 2022 określa Uchwała nr 729.LXXVII.2024 Rady Miasta Jeleniej Góry  z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

  POJAZDY holowanie parkowanie
(za każdą dobę)*
odstąpienie od usunięcia pojazdu
1. Rower/motorower 121 zł. 22 zł. 60,5 zł.
2. Motocykl 252 zł. 22 zł. 127 zł.
3. Pojazd o dmc do 3,5 t 550 zł. 22 zł. 275 zł.
4. Pojazd o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t 660 zł. 44 zł. 330 zł.
5. Pojazd o dmc powyżej 7,5 t do 16 t 910 zł. 77 zł. 484 zł.
6. Pojazd o dmc powyżej 16 t 1265 zł. 156 zł. 715 zł.
7. Pojazd przewożący towary niebezpieczne 1683 zł. 220 zł. 858 zł.
8. 


Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego 121 zł.

22 zł. 60 zł.

* Dobę parkowania liczy się od godz. 0:00 do godz. 24:00 następnego dnia

Skutki nieodebrania pojazdu

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047  z późn. zm.), nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, że Prezydent Miasta Jeleniej Góry wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu od wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania zostaną ustalone i nałożone na właściciela, wszystkich współwłaścicieli i użytkowników w decyzji administracyjnej.

===================================================================

Pojazdy usunięte w trybie art. 50a (wraki)
Dyspozycję usunięcia wydają uprawnione do tego podmioty.

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 50a, właściciel pojazdu jest o tym powiadamiany pisemnie przez organ wydający dyspozycję. Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo u ruchu drogowym, jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Informacji o usunięciu pojazdu i miejscu jego przechowywania udziela Straż Miejska (tel. 75 7525162 lub 986 – całodobowo).

Warunkiem odbioru pojazdu jest okazanie na parkingu:

·     dokumentu tożsamości;

·     dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub zaświadczenie z Wydziału Komunikacji).

Właściciel/posiadacz pojazdu zobowiązany jest pokryć koszty związane z usunięciem pojazdu. Informacja o wysokości kosztów będzie wskazana w zawiadomieniu o usunięciu pojazdu wysłanym do właściciela. Można ją również uzyskać telefonicznie, pod numerem telefonu  tel. 75 7525162 lub 986 – całodobowo).

Skutki nieodebrania pojazdu:

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy, nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje uznaniem go za porzucony z zamiarem wyzbycia się, a sam pojazd przechodzi na własność gminy (Jelenia Góra ) z mocy ustawy. Nieopłacone koszty usunięcia pojazdu zostaną wyegzekwowane od jego właściciela w drodze postępowania cywilnego. 

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie