Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

 

========================================================================================

 1633931301791 — kopia-2     1b  

 

Data: 09-03-2023 Autor: Rzecznik SM

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego. Jelenia Góra objęta strefą zakażenia ptasią grypą.

Data: 06-03-2023 Autor: Rzecznik SM

Szczepienie psów przeciw wściekliźnie jest obowiązkowe!

Data: 01-03-2023 Autor: Rzecznik SM

Zmiana organizacji ruchu na 1-go Maja w rejonie PKP.

Strony  1  z  2  > >>

Aktualności

Jan 24, 2014

Odśnieżanie, nawisy śnieżne, sople - obowiązki, kontrole

W związku opadami śniegu Straż Miejska przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości o utrzymaniu należytego stanu chodnika przylegającego do nieruchomości. Do obowiązków należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych w miejscach gdzie stwarzają one zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzają kontrole porządkowe w tej kwestii.

Za nie zastosowanie się do swoich obowiązków na właścicieli nieruchomości (administratorów) będą nakładane grzywny w postaci mandatu karnego lub skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Przypomnijmy. Obowiązek utrzymania w czystości, przylegających do posesji chodników, spoczywa na właścicielach nieruchomości. Wynika on wprost z ustawy.

Za chodnik ustawa uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma więc znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie.

Wskazać należy, że w rozumieniu ustawy za właścicieli uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Co istotne, właściciel nieruchomości nie zawsze jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika. Sytuacja taka nie występuje wtedy, gdy dopuszczony jest na nim płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jeśli podmiotem pobierającym opłaty jest gmina lub firma, to ona odpowiada za utrzymanie czystości, a w konsekwencji na nią spadnie ewentualna odpowiedzialność za wypadek na takim chodniku.

Poważnym zagrożeniem dla pieszych i pojazdów są spadające z budynków sople i nawisy śnieżne. Również przy tego typu zaniedbaniach właściciel lub zarządca nieruchomości może spodziewać się wizyty strażników. Dodatkowo gdy dojdzie do wypadku poszkodowany może domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

Art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach":

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Sprawy te reguluje również "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra" - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 129/XIX/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2008 roku.

Rozdział 2, dotyczący uprzątania błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego a w nim § 3 mówi:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego poprzez:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, podwórzy, przejść, bram, dróg publicznych i przejść dla pieszych, itp;
2) gromadzenie w pryzmach obok jezdni lub skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu oraz lodu (uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bram, podwórzy, przejść, itp.) z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji lub urządzeń odwadniających;
3) usuwanie z dachów i gzymsów budynków, sopli lodowych i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów oraz użytkowników nieruchomości;

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Strażą Miejską po nr tel. 75 75 251 62. Przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości, iż niedopełnienie opisywanych obowiązków może zakończyć się postępowaniem mandatowym lub wnioskiem do sądu.

Dodał: Artur Wilimek - Rzecznik prasowy SM

 

Autor: admin

AKCJE I INICJATYWY

Statystyki

1536
zgłoszeń do straży miejskiej

3095
ilość interwencji

147+ 77
ilość interwencji porządkowych

+ kontrole palenisk

WAŻNE LINKI

Holowanie

CZYTAJ WIĘCEJ

Zółta kartka

CZYTAJ WIĘCEJ

Blokada

CZYTAJ WIĘCEJ

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie