Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

 

========================================================================================

 30 SM Tort     1b    

Data: 01-07-2022 Autor: Rzecznik SM

Zapraszamy do pracy w naszym zespole. Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowiska urzędnicze - strażnika.

Data: 20-06-2022 Autor: Rzecznik SM

Konkurs dla dzieci i młodzieży! Bezpieczne wakacje ze Strażą Miejską pt.: „Bądź bezpieczny w wakacje”.

Data: 06-05-2022 Autor: Rzecznik SM

Zapraszamy właścicieli posesji do udziału w X edycji konkursu pod nazwą „Ładnie Mieszkać”.

Strony  1  z  2  > >>

Aktualności

Jul 1, 2022

Praca w Straży Miejskiej

Zapraszamy do pracy w naszym zespole. Ogłosiliśmy nabór na wolne stanowiska urzędnicze - strażnika.

Poniżej podajemy wymogi jakie powinna spełniać osoba chętna podjąć pracę.

Wymagania niezbędne:

• obywatelstwo polskie,

• ukończenie 21 roku życia,

• korzystanie z pełni praw publicznych,

• posiadanie minimum wykształcenia średniego

• nienaganna opinia,

• odpowiednia sprawność fizyczna i psychiczna,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania dodatkowe:

• komunikatywność,

• znajomość obsługi komputera,

• umiejętność pracy w zespole,

• prawo jazdy kat. B.

Do zakresu zadań wykonywanych na w/w stanowisku urzędniczym należy wypełnianie obowiązków z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. Poz. 1795, z 2020 r. poz. 2112) oraz aktów prawa miejscowego.

Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku:

• praca w terenie,

• praca zmianowa,

• praca nocna.


Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na w/w stanowisku urzędniczym zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

• list motywacyjny,

• życiorys (CV),

• kserokopia świadectwa ukończenia szkoły lub uczelni, potwierdzającego posiadane wykształcenie,


• kserokopia książeczki wojskowej z adnotacją o uregulowanym stosunku do służby wojskowej,

• kserokopia świadectw pracy,

• inne dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

• podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z praw publicznych,

• podpisane własnoręcznie oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub doręczyć listownie w terminie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 15:30 pod adres:

Straż Miejska w Jeleniej Górze

ul. Armii Krajowej 19

58-500 Jelenia Góra.

 

Więcej informacji: 

http://sm.bip.jeleniagora.pl/artykul/119/101/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-2-wolne-stanowiska-urzednicze-straznika-aplikanta-docelowo-st-inspektora-w-strazy-miejskiej-w-jeleniej-gorze

Autor: Rzecznik SM

AKCJE I INICJATYWY

Statystyki

4664
zgłoszeń do straży miejskiej

8737
ilość interwencji

362 + 261
ilość interwencji porządkowych

+ kontrole palenisk

WAŻNE LINKI

Holowanie

CZYTAJ WIĘCEJ

Zółta kartka

CZYTAJ WIĘCEJ

Blokada

CZYTAJ WIĘCEJ

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie