Straż Miejska w Jeleniej Górze - ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra

Obecna działalność

Mimo, iż Straż Miejska w Jeleniej Górze istnieje od 1 marca 1991 roku, widok Strażnika wykonującego swoje obowiązki wciąż wzbudza w mieszkańcach naszego miasta różne, czasami diametralnie inne odczucia. Część osób na widok funkcjonariuszy Straży Miejskiej czuje złość, w innych widok ten wzbudza agresję, ale są też i tacy, których cieszy widok patrolu Strażników i którzy są zadowoleni z faktu, iż Jelenia Góra posiada swoją Straż Miejską.

Niestety, ani przeciwnicy, ani też sympatycy tej mundurowej formacji nie znają tak naprawdę zakresu działania i uprawnień funkcjonariuszy Straży Miejskich; obowiązków i praw określonych
w stosownych rozporządzeniach i ustawach. Wciąż też pracującym na terenie naszego miasta Strażnikom zdarza się podejmować interwencje wobec osób, które, przykładowo, nie chcą okazać swoich dokumentów tożsamości twierdząc, iż Strażnicy nie posiadają uprawnień do legitymowania.

Przybliżmy więc jakie, tak naprawdę, są uprawnienia i obowiązki Miejskich Strażników i z czego one wynikają.

Wszelkie przepisy dotyczące funkcjonowania Straży Gminnych (Miejskich) są określone obecnie w Ustawie o Strażach Gminnych oraz w wydanych na jej podstawie, odpowiednich Rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W świetle tych aktów prawnych, do zadań Straży Miejskiej należy m.in.: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, wypełnianie zadań wynikających z przepisów i uchwał samorządu terytorialnego,- by wymienić te najważniejsze.

Jednocześnie, będąc w mundurze, w trakcie wypełniania swoich służbowych obowiązków, funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo do: legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości, udzielania pouczeń, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do kolegium do spraw wykroczeń i wnoszenia środków odwoławczych, ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, wydawania poleceń, usuwania pojazdów i blokowania kół w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym, żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,- by, podobnie jak wyżej, wymienić te najważniejsze.

Wykonując powyższe czynności, Strażnicy Gminni (Miejscy) mogą stosować, w razie potrzeby, środki przymusu bezpośredniego, włącznie z użyciem siły fizycznej, przedmiotów w postaci np. kajdanek, pałek obronnych, paralizatorów elektrycznych, broni gazowej i ręcznych miotaczy gazu. Warto tu nadmienić, iż Strażnik, w określonych przypadkach, może być dopuszczony do wykonywania zadań z krótką bronią palną.

Od 1 lipca 1999r. zaczęło również obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które, (UWAGA KIEROWCY !!!) nadaje uprawnienia i upoważnia funkcjonariuszy Straży Miejskich do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

Po stosownym przeszkoleniu, a szkolenie to nasi jeleniogórscy Strażnicy odbędą za kilka dni, będą oni uprawnieni do zatrzymywania pojazdów i kontroli kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach. Z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej mogą też się liczyć ci spośród uczestników ruchu, którzy naruszą przepisy o: zatrzymywaniu lub postoju pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, jak i przepisy o ruchu pieszych.

Strażnicy Straży Gminnych (Miejskich) są upoważnieni do zatrzymywania kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem zabudowanym tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem właściwej Straży Gminnej (Miejskiej).

W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany: zatrzymać pojazd, trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać
z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący. Na polecenie kontrolującego trzeba też wyłączyć silnik pojazdu i włączyć światła awaryjne.

Najkrócej rzecz ujmując, tak właśnie wyglądają na dzień dzisiejszy obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskich. Takie też uprawnienia posiadają nasi, jeleniogórscy Strażnicy. Warto, aby ci, którzy nie darzą sympatią funkcjonariuszy tej formacji zapoznali się przynajmniej z ich uprawnieniami, by w przyszłości, być może, uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Straż Miejska w Jeleniej Górze

Armii Krajowej 19

50-500 Jelenia Góra

75 7525162, 75 7647145
75
7647146

Godziny pracy Straży Miejskiej

Poniedziałek - Niedziela:

Całodobowo


Zostańmy w kontakcie